Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˌpɑː.lə.ˈtɪ.ʃən/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

politician /ˌpɑː.lə.ˈtɪ.ʃən/

  1. Nhà chính trị, chính khách.
  2. Con buôn chính trị.

Tham khảo sửa