Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fən˧˥ xïk˧˥fə̰ŋ˩˧ kʰḭ̈t˩˧fəŋ˧˥ kʰɨt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fən˩˩ xïk˩˩fə̰n˩˧ xḭ̈k˩˧

Tính từ sửa

phấn khích

  1. Phấn chấn kích thích.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)