Tiếng Hà Lan sửa

Cấp Không biến Biến Bộ phận
ondiep ondiepe ondieps
So sánh hơn ondieper ondiepere ondiepers
So sánh nhất ondiepst ondiepste

Tính từ sửa

ondiep (so sánh hơn ondiepe, so sánh nhất ondieper)

  1. nông: không có nhiều chiều sâu, ít sâu hơn là rộng

Trái nghĩa sửa

diep