Tiếng Uzbek sửa

Số từ sửa

oʻn toʻrt

  1. mười bốn.