Tiếng Hà LanSửa đổi

Tính từSửa đổi

Cách biến
cấp không biến biến bộ phận
nieuw nieuwe nieuws
so sánh nieuwer nieuwere nieuwers
cao nhất nieuwst nieuwste

nieuw (dạng biến nieuwe, cấp so sánh nieuwer, cấp cao nhất nieuwst)

  1. mới

Trái nghĩaSửa đổi

Từ dẫn xuấtSửa đổi