Tiếng Na Uy sửa

Danh từ sửa

  Xác định Bất định
Số ít meteorolog meteorologen
Số nhiều meteorologer meteorologene

meteorolog

  1. Sở, nha khí tượng.
    Meteorologen meldte om nye lavtrykk.

Từ dẫn xuất sửa

Tham khảo sửa