Tiếng Tày Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

luông

  1. to lớn.

Tham khảo Sửa đổi

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên