Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lən˧˧ tïŋ˧˧ləŋ˧˥ tïn˧˥ləŋ˧˧ tɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lən˧˥ tïŋ˧˥lən˧˥˧ tïŋ˧˥˧

Danh từ sửa

lân tinh

  1. Phốt pho.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Mường sửa

Danh từ sửa

lân tinh

  1. lân tinh.