Tiếng Hà Lan

sửa

Danh từ

sửa

kunst gc (không đếm được)

  1. nghệ thuật: sự sáng tạo ra những sản phẩm vật thể hoặc phi vật thể chứa đựng những giá trị lớn về tư tưởng-thẩm mỹ

Từ dẫn xuất

sửa