Quốc tế ngữSửa đổi

Liên từSửa đổi

kaj

  1. : dùng được để đọc nối chữ hoặc quán ngữ
  2. : dùng được trong sự liệt kể