Tiếng Việt sửa

Động từ sửa

kể lại

  1. nói lại một cái gì đó, thường được dùng để nói lại một chuyện gì đó.

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)