Tiếng Ý

sửa

Danh từ

sửa

inglese

  1. Người Anh.
  2. Tiếng Anh.

Đồng nghĩa

sửa
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)