Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

gramma

  1. (Thực vật học) Cỏ gramma, cỏ butêlu.

Ghi chú sử dụng sửa

Đừng nhầm lẫn với grammar.

Tham khảo sửa