Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaːw˧˧ foj˧˥jaːw˧˥ fo̰j˩˧jaːw˧˧ foj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːw˧˥ foj˩˩ɟaːw˧˥˧ fo̰j˩˧

Động từ sửa

giao phối

  1. Xem giao cấu


Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)