Tiếng Hà Lan sửa

Biến ngôi
Vô định
geboren worden
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik word geboren wij(we)/... worden geboren
jij(je)/u wordt geboren
word jij(je) geboren
hij/zij/... wordt geboren
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... werd geboren wij(we)/... werden geboren
Động tính từ quá khứ Động tính từ hiện tại
(hij is) geboren geboren wordend
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
word geboren ik/jij/... worde geboren
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khứ
gij(ge) wordt geboren gij(ge) werd geboren

Động từ sửa

geboren worden (quá khứ werd geboren, động tính từ quá khứ geboren)

  1. sinh ra: hiện ra ở trên thế giới

Từ liên hệ sửa

geboren, baren

Trái nghĩa sửa

sterven