Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

frate số nhiều frati

  1. (Như) Friar.

Tham khảo sửa