Tiếng Na Uy sửa

  Xác định Bất định
Số ít fiskefelt fiskefeltet
Số nhiều fiskefelt, fiskefelter fiskefelta, fiskefeltene

Danh từ sửa

fiskefelt

  1. Khu vực đánh .

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa