Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

diếu

  1. yếu, cần thiết.

Tham khảo sửa

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên