Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Động từ sửa

dặng

  1. đứng.
  2. dừng.

Tham khảo sửa

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên