Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zïŋ˧˥ liw˧˥jḭ̈n˩˧ lḭw˩˧jɨn˧˥ liw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟïŋ˩˩ liw˩˩ɟḭ̈ŋ˩˧ lḭw˩˧

Động từ

sửa

dính líu

  1. Xem liên quan
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)