Tiếng AragonSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Cùng nguồn gốc với tiếng Tây Ban Nha contribuir.

Nội động từSửa đổi

contrebuyir

  1. Góp phần, đóng góp.