Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kɔn˧˧ və̰ʔt˨˩kɔŋ˧˥ jə̰k˨˨kɔŋ˧˧ jək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kɔn˧˥ vət˨˨kɔn˧˥ və̰t˨˨kɔn˧˥˧ və̰t˨˨

Danh từ

sửa

con vật

  1. Xem động vật


Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)