Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨwiən˧˧ ŋɨʔɨ˧˥ʨwiəŋ˧˥ ŋɨ˧˩˨ʨwiəŋ˧˧ ŋɨ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨwiən˧˥ ŋɨ̰˩˧ʨwiən˧˥ ŋɨ˧˩ʨwiən˧˥˧ ŋɨ̰˨˨

Danh từ

sửa

chuyên ngữ

  1. Xem thuật ngữ
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)