Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨwiən˧˧ zajŋ˧˧ʨwiəŋ˧˥ jan˧˥ʨwiəŋ˧˧ jan˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨwiən˧˥ ɟajŋ˧˥ʨwiən˧˥˧ ɟajŋ˧˥˧

Danh từ

sửa

chuyên danh

  1. Xem thuật ngữ
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)