Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨa̰ːʔm˨˩ ʨo̰˧˩˧tʂa̰ːm˨˨ tʂo˧˩˨tʂaːm˨˩˨ tʂo˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂaːm˨˨ tʂo˧˩tʂa̰ːm˨˨ tʂo˧˩tʂa̰ːm˨˨ tʂo̰ʔ˧˩

Động từ sửa

trạm trổ

  1. Xem điêu khắc


Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)