Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨən˧˧ taj˧˧ʨəŋ˧˥ taj˧˥ʨəŋ˧˧ taj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨən˧˥ taj˧˥ʨən˧˥˧ taj˧˥˧

Danh từ Sửa đổi

chân tay

  1. Xem chântay


Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)