Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈsɛn.tɜː/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

center & động từ /ˈsɛn.tɜː/

  1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (như) centre.

Tham khảo sửa


Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)