Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

cang

  1. Gông.

Tham khảo sửa