Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ ŋṵʔ˨˩˧˥ ŋṵ˨˨˧˧ ŋu˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥ ŋu˨˨˧˥ ŋṵ˨˨˧˥˧ ŋṵ˨˨

Danh từ sửa

cư ngụ

  1. Xem ngụ cư
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)