Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /bɑɪ.ˈɑː.lə.dʒi/

Danh từ sửa

biology /bɑɪ.ˈɑː.lə.dʒi/

  1. Sinh vật học.
  2. sinh học

Tham khảo sửa