Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

bad /ˈbæd/

  1. xấu

Danh từ sửa

bad /ˈbæd/

  1. (Kinh tế học) Hàng xấu.

Tham khảo sửa

Tiếng Somali sửa

Danh từ sửa

bad

  1. biển.