bữa ăn

(Đổi hướng từ bữa cơm)

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓɨʔɨə˧˥ kəːm˧˧ɓɨə˧˩˨ kəːm˧˥ɓɨə˨˩˦ kəːm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓɨ̰ə˩˧ kəːm˧˥ɓɨə˧˩ kəːm˧˥ɓɨ̰ə˨˨ kəːm˧˥˧

Danh từ sửa

bữa cơm

  1. là một phần ăn bao gồm nhiều hay ít đồ ăn

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)