Tiếng Đông Abenaki sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Algonquin nguyên thuỷ *aθemwa (chó). Cùng gốc với tiếng Tây Abenaki alemos.

Danh từ sửa

alemōs

  1. Con chó.

Tham khảo sửa

  • J. Dyneley Prince (1902), The Differentiation Between the Penobscot and the Canadian Abenaki Dialects, American Anthropologist, tập 4

Tiếng Tây Abenaki sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Algonquin nguyên thuỷ *aθemwa (chó). Cùng gốc với tiếng Đông Abenaki alemos.

Danh từ sửa

alemos (động vật, số nhiều alemosak)

  1. Con chó.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa