Tiếng Na Uy sửa

Tính từ sửa

Các dạng Biến tố
Giống gđc albansk
gt albansk
Số nhiều albanske
Cấp so sánh
cao

albansk

  1. Thuộc về An-ba-ni.
  2. Tiếng An-ba-ni.

Từ dẫn xuất sửa

Tham khảo sửa