Tiếng Anh Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

  • IPA: /ˈæ.kjə.rət/
  Hoa Kỳ

Tính từ Sửa đổi

accurate (so sánh hơn more accurate, so sánh nhất most accurate)

  1. Đúng đắn, chính xác, xác đáng.
    an accurate watch — đồng hồ chính xác
    an accurate remark — một nhận xét xác đáng

Tham khảo Sửa đổi