Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗuŋ˧˥ ɗan˧˥ɗṵŋ˩˧ ɗa̰ŋ˩˧ɗuŋ˧˥ ɗaŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗuŋ˩˩ ɗan˩˩ɗṵŋ˩˧ ɗa̰n˩˧

Có thể là danh từ hoặc tính từ. Là chữ ghép có nghĩa gốc từ chữ đúng.

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)