Tiếng AnhSửa đổi

Phó từSửa đổi

acceptably

  1. Chấp nhận được, thừa nhận được.
  2. Đáng hoan nghênh, đáng tán thưởng.

Tham khảoSửa đổi