Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

abandoning

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của abandon

Chia động từSửa đổi