Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ mawk˧˥˧˥ ma̰wk˩˧˧˧ mawk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥ mawk˩˩˧˥˧ ma̰wk˩˧

Danh từ sửa

  1. (Điện toán, miền Nam Việt Nam) Dấu @.

Đồng nghĩa sửa