Tiếng Anh sửa

 
Biểu trưng của Wikisorce

Danh từ sửa

Wikisource (số nhiều Wikisources)

  1. Kho tài liệu nguồn của Wikimedia Foundation.

Đồng nghĩa sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)