Re: flag for Luckas-botSửa đổi

Hi Lucas, thanks for waiting. I've granted Luckas-bot a bot flag, as you requested. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 19:16, ngày 1 tháng 1 năm 2009 (UTC)