Xem Phụ lục:Từ điển thuật ngữ#Tech đối với thuật ngữ này dùng trong một số nội dung Wiktionary.

Tiếng Anh sửa

Từ viết tắt sửa

Tech

  1. Xem tech

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Địa danh sửa

Tech

  1. Một con sôngđông nam nước Pháp.