Tiếng Việt sửa

Từ viết tắt sửa

TCN

  1. Viết tắt của trước Công Nguyên.