Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈspæ.nɪʃ/
  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

Spanish /ˈspæ.nɪʃ/

  1. (Thuộc) Tây Ban Nha.

Danh từ riêng sửa

Spanish /ˈspæ.nɪʃ/

  1. Tiếng Tây Ban Nha.
  2. (The Spanish) Dân Tây Ban Nha.

Tham khảo sửa