Tiếng AnhSửa đổi

Danh từ riêngSửa đổi

Sac (không đếm được)

  1. Dạng thay thế của Sauk

Danh từSửa đổi

Sac (số nhiều Sacs)

  1. Dạng thay thế của Sauk

Từ đảo chữSửa đổi