Phụ lục:Unicode/Yi Syllables

⟵ CJK Unified Ideographs

Yi Syllables

Yi Radicals ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Yi Syllables” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+A000 đến U+A48F. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc hệ chữ Yiii (Yi).

Mã ký tự Ảnh Ký tự Thể loại
Chung
Tên
U+A000 (40960) YI SYLLABLE IT.svg ꀀ Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE IT
U+A001 (40961) YI SYLLABLE IX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE IX
U+A002 (40962) YI SYLLABLE I.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE I
U+A003 (40963) YI SYLLABLE IP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE IP
U+A004 (40964) YI SYLLABLE IET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE IET
U+A005 (40965) YI SYLLABLE IEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE IEX
U+A006 (40966) YI SYLLABLE IE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE IE
U+A007 (40967) YI SYLLABLE IEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE IEP
U+A008 (40968) YI SYLLABLE AT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE AT
U+A009 (40969) YI SYLLABLE AX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE AX
U+A00A (40970) YI SYLLABLE A.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE A
U+A00B (40971) YI SYLLABLE AP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE AP
U+A00C (40972) YI SYLLABLE UOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE UOX
U+A00D (40973) YI SYLLABLE UO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE UO
U+A00E (40974) YI SYLLABLE UOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE UOP
U+A00F (40975) YI SYLLABLE OT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE OT
U+A010 (40976) YI SYLLABLE OX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE OX
U+A011 (40977) YI SYLLABLE O.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE O
U+A012 (40978) YI SYLLABLE OP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE OP
U+A013 (40979) YI SYLLABLE EX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE EX
U+A014 (40980) YI SYLLABLE E.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE E
U+A015 (40981) YI SYLLABLE WU.svg Lm
(Modifier Letter)
YI SYLLABLE WU
Tên chính xác: YI SYLLABLE ITERATION MARK
U+A016 (40982) YI SYLLABLE BIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BIT
U+A017 (40983) YI SYLLABLE BIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BIX
U+A018 (40984) YI SYLLABLE BI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BI
U+A019 (40985) YI SYLLABLE BIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BIP
U+A01A (40986) YI SYLLABLE BIET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BIET
U+A01B (40987) YI SYLLABLE BIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BIEX
U+A01C (40988) YI SYLLABLE BIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BIE
U+A01D (40989) YI SYLLABLE BIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BIEP
U+A01E (40990) YI SYLLABLE BAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BAT
U+A01F (40991) YI SYLLABLE BAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BAX
U+A020 (40992) YI SYLLABLE BA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BA
U+A021 (40993) YI SYLLABLE BAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BAP
U+A022 (40994) YI SYLLABLE BUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BUOX
U+A023 (40995) YI SYLLABLE BUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BUO
U+A024 (40996) YI SYLLABLE BUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BUOP
U+A025 (40997) YI SYLLABLE BOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BOT
U+A026 (40998) YI SYLLABLE BOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BOX
U+A027 (40999) YI SYLLABLE BO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BO
U+A028 (41000) YI SYLLABLE BOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BOP
U+A029 (41001) YI SYLLABLE BEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BEX
U+A02A (41002) YI SYLLABLE BE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BE
U+A02B (41003) YI SYLLABLE BEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BEP
U+A02C (41004) YI SYLLABLE BUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BUT
U+A02D (41005) YI SYLLABLE BUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BUX
U+A02E (41006) YI SYLLABLE BU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BU
U+A02F (41007) YI SYLLABLE BUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BUP
U+A030 (41008) YI SYLLABLE BURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BURX
U+A031 (41009) YI SYLLABLE BUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BUR
U+A032 (41010) YI SYLLABLE BYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BYT
U+A033 (41011) YI SYLLABLE BYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BYX
U+A034 (41012) YI SYLLABLE BY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BY
U+A035 (41013) YI SYLLABLE BYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BYP
U+A036 (41014) YI SYLLABLE BYRX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BYRX
U+A037 (41015) YI SYLLABLE BYR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BYR
U+A038 (41016) YI SYLLABLE PIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PIT
U+A039 (41017) YI SYLLABLE PIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PIX
U+A03A (41018) YI SYLLABLE PI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PI
U+A03B (41019) YI SYLLABLE PIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PIP
U+A03C (41020) YI SYLLABLE PIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PIEX
U+A03D (41021) YI SYLLABLE PIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PIE
U+A03E (41022) YI SYLLABLE PIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PIEP
U+A03F (41023) YI SYLLABLE PAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PAT
U+A040 (41024) YI SYLLABLE PAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PAX
U+A041 (41025) YI SYLLABLE PA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PA
U+A042 (41026) YI SYLLABLE PAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PAP
U+A043 (41027) YI SYLLABLE PUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PUOX
U+A044 (41028) YI SYLLABLE PUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PUO
U+A045 (41029) YI SYLLABLE PUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PUOP
U+A046 (41030) YI SYLLABLE POT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE POT
U+A047 (41031) YI SYLLABLE POX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE POX
U+A048 (41032) YI SYLLABLE PO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PO
U+A049 (41033) YI SYLLABLE POP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE POP
U+A04A (41034) YI SYLLABLE PUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PUT
U+A04B (41035) YI SYLLABLE PUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PUX
U+A04C (41036) YI SYLLABLE PU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PU
U+A04D (41037) YI SYLLABLE PUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PUP
U+A04E (41038) YI SYLLABLE PURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PURX
U+A04F (41039) YI SYLLABLE PUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PUR
U+A050 (41040) YI SYLLABLE PYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PYT
U+A051 (41041) YI SYLLABLE PYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PYX
U+A052 (41042) YI SYLLABLE PY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PY
U+A053 (41043) YI SYLLABLE PYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PYP
U+A054 (41044) YI SYLLABLE PYRX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PYRX
U+A055 (41045) YI SYLLABLE PYR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PYR
U+A056 (41046) YI SYLLABLE BBIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBIT
U+A057 (41047) YI SYLLABLE BBIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBIX
U+A058 (41048) YI SYLLABLE BBI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBI
U+A059 (41049) YI SYLLABLE BBIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBIP
U+A05A (41050) YI SYLLABLE BBIET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBIET
U+A05B (41051) YI SYLLABLE BBIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBIEX
U+A05C (41052) YI SYLLABLE BBIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBIE
U+A05D (41053) YI SYLLABLE BBIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBIEP
U+A05E (41054) YI SYLLABLE BBAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBAT
U+A05F (41055) YI SYLLABLE BBAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBAX
U+A060 (41056) YI SYLLABLE BBA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBA
U+A061 (41057) YI SYLLABLE BBAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBAP
U+A062 (41058) YI SYLLABLE BBUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBUOX
U+A063 (41059) YI SYLLABLE BBUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBUO
U+A064 (41060) YI SYLLABLE BBUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBUOP
U+A065 (41061) YI SYLLABLE BBOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBOT
U+A066 (41062) YI SYLLABLE BBOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBOX
U+A067 (41063) YI SYLLABLE BBO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBO
U+A068 (41064) YI SYLLABLE BBOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBOP
U+A069 (41065) YI SYLLABLE BBEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBEX
U+A06A (41066) YI SYLLABLE BBE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBE
U+A06B (41067) YI SYLLABLE BBEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBEP
U+A06C (41068) YI SYLLABLE BBUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBUT
U+A06D (41069) YI SYLLABLE BBUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBUX
U+A06E (41070) YI SYLLABLE BBU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBU
U+A06F (41071) YI SYLLABLE BBUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBUP
U+A070 (41072) YI SYLLABLE BBURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBURX
U+A071 (41073) YI SYLLABLE BBUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBUR
U+A072 (41074) YI SYLLABLE BBYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBYT
U+A073 (41075) YI SYLLABLE BBYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBYX
U+A074 (41076) YI SYLLABLE BBY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBY
U+A075 (41077) YI SYLLABLE BBYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBYP
U+A076 (41078) YI SYLLABLE NBIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBIT
U+A077 (41079) YI SYLLABLE NBIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBIX
U+A078 (41080) YI SYLLABLE NBI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBI
U+A079 (41081) YI SYLLABLE NBIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBIP
U+A07A (41082) YI SYLLABLE NBIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBIEX
U+A07B (41083) YI SYLLABLE NBIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBIE
U+A07C (41084) YI SYLLABLE NBIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBIEP
U+A07D (41085) YI SYLLABLE NBAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBAT
U+A07E (41086) YI SYLLABLE NBAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBAX
U+A07F (41087) YI SYLLABLE NBA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBA
U+A080 (41088) YI SYLLABLE NBAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBAP
U+A081 (41089) YI SYLLABLE NBOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBOT
U+A082 (41090) YI SYLLABLE NBOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBOX
U+A083 (41091) YI SYLLABLE NBO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBO
U+A084 (41092) YI SYLLABLE NBOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBOP
U+A085 (41093) YI SYLLABLE NBUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBUT
U+A086 (41094) YI SYLLABLE NBUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBUX
U+A087 (41095) YI SYLLABLE NBU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBU
U+A088 (41096) YI SYLLABLE NBUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBUP
U+A089 (41097) YI SYLLABLE NBURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBURX
U+A08A (41098) YI SYLLABLE NBUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBUR
U+A08B (41099) YI SYLLABLE NBYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBYT
U+A08C (41100) YI SYLLABLE NBYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBYX
U+A08D (41101) YI SYLLABLE NBY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBY
U+A08E (41102) YI SYLLABLE NBYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBYP
U+A08F (41103) YI SYLLABLE NBYRX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBYRX
U+A090 (41104) YI SYLLABLE NBYR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBYR
U+A091 (41105) YI SYLLABLE HMIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMIT
U+A092 (41106) YI SYLLABLE HMIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMIX
U+A093 (41107) YI SYLLABLE HMI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMI
U+A094 (41108) YI SYLLABLE HMIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMIP
U+A095 (41109) YI SYLLABLE HMIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMIEX
U+A096 (41110) YI SYLLABLE HMIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMIE
U+A097 (41111) YI SYLLABLE HMIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMIEP
U+A098 (41112) YI SYLLABLE HMAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMAT
U+A099 (41113) YI SYLLABLE HMAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMAX
U+A09A (41114) YI SYLLABLE HMA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMA
U+A09B (41115) YI SYLLABLE HMAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMAP
U+A09C (41116) YI SYLLABLE HMUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMUOX
U+A09D (41117) YI SYLLABLE HMUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMUO
U+A09E (41118) YI SYLLABLE HMUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMUOP
U+A09F (41119) YI SYLLABLE HMOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMOT
U+A0A0 (41120) YI SYLLABLE HMOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMOX
U+A0A1 (41121) YI SYLLABLE HMO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMO
U+A0A2 (41122) YI SYLLABLE HMOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMOP
U+A0A3 (41123) YI SYLLABLE HMUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMUT
U+A0A4 (41124) YI SYLLABLE HMUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMUX
U+A0A5 (41125) YI SYLLABLE HMU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMU
U+A0A6 (41126) YI SYLLABLE HMUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMUP
U+A0A7 (41127) YI SYLLABLE HMURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMURX
U+A0A8 (41128) YI SYLLABLE HMUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMUR
U+A0A9 (41129) YI SYLLABLE HMYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMYX
U+A0AA (41130) YI SYLLABLE HMY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMY
U+A0AB (41131) YI SYLLABLE HMYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMYP
U+A0AC (41132) YI SYLLABLE HMYRX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMYRX
U+A0AD (41133) YI SYLLABLE HMYR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMYR
U+A0AE (41134) YI SYLLABLE MIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MIT
U+A0AF (41135) YI SYLLABLE MIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MIX
U+A0B0 (41136) YI SYLLABLE MI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MI
U+A0B1 (41137) YI SYLLABLE MIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MIP
U+A0B2 (41138) YI SYLLABLE MIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MIEX
U+A0B3 (41139) YI SYLLABLE MIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MIE
U+A0B4 (41140) YI SYLLABLE MIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MIEP
U+A0B5 (41141) YI SYLLABLE MAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MAT
U+A0B6 (41142) YI SYLLABLE MAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MAX
U+A0B7 (41143) YI SYLLABLE MA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MA
U+A0B8 (41144) YI SYLLABLE MAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MAP
U+A0B9 (41145) YI SYLLABLE MUOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MUOT
U+A0BA (41146) YI SYLLABLE MUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MUOX
U+A0BB (41147) YI SYLLABLE MUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MUO
U+A0BC (41148) YI SYLLABLE MUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MUOP
U+A0BD (41149) YI SYLLABLE MOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MOT
U+A0BE (41150) YI SYLLABLE MOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MOX
U+A0BF (41151) YI SYLLABLE MO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MO
U+A0C0 (41152) YI SYLLABLE MOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MOP
U+A0C1 (41153) YI SYLLABLE MEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MEX
U+A0C2 (41154) YI SYLLABLE ME.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ME
U+A0C3 (41155) YI SYLLABLE MUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MUT
U+A0C4 (41156) YI SYLLABLE MUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MUX
U+A0C5 (41157) YI SYLLABLE MU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MU
U+A0C6 (41158) YI SYLLABLE MUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MUP
U+A0C7 (41159) YI SYLLABLE MURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MURX
U+A0C8 (41160) YI SYLLABLE MUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MUR
U+A0C9 (41161) YI SYLLABLE MYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MYT
U+A0CA (41162) YI SYLLABLE MYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MYX
U+A0CB (41163) YI SYLLABLE MY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MY
U+A0CC (41164) YI SYLLABLE MYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MYP
U+A0CD (41165) YI SYLLABLE FIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FIT
U+A0CE (41166) YI SYLLABLE FIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FIX
U+A0CF (41167) YI SYLLABLE FI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FI
U+A0D0 (41168) YI SYLLABLE FIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FIP
U+A0D1 (41169) YI SYLLABLE FAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FAT
U+A0D2 (41170) YI SYLLABLE FAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FAX
U+A0D3 (41171) YI SYLLABLE FA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FA
U+A0D4 (41172) YI SYLLABLE FAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FAP
U+A0D5 (41173) YI SYLLABLE FOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FOX
U+A0D6 (41174) YI SYLLABLE FO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FO
U+A0D7 (41175) YI SYLLABLE FOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FOP
U+A0D8 (41176) YI SYLLABLE FUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FUT
U+A0D9 (41177) YI SYLLABLE FUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FUX
U+A0DA (41178) YI SYLLABLE FU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FU
U+A0DB (41179) YI SYLLABLE FUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FUP
U+A0DC (41180) YI SYLLABLE FURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FURX
U+A0DD (41181) YI SYLLABLE FUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FUR
U+A0DE (41182) YI SYLLABLE FYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FYT
U+A0DF (41183) YI SYLLABLE FYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FYX
U+A0E0 (41184) YI SYLLABLE FY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FY
U+A0E1 (41185) YI SYLLABLE FYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FYP
U+A0E2 (41186) YI SYLLABLE VIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VIT
U+A0E3 (41187) YI SYLLABLE VIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VIX
U+A0E4 (41188) YI SYLLABLE VI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VI
U+A0E5 (41189) YI SYLLABLE VIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VIP
U+A0E6 (41190) YI SYLLABLE VIET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VIET
U+A0E7 (41191) YI SYLLABLE VIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VIEX
U+A0E8 (41192) YI SYLLABLE VIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VIE
U+A0E9 (41193) YI SYLLABLE VIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VIEP
U+A0EA (41194) YI SYLLABLE VAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VAT
U+A0EB (41195) YI SYLLABLE VAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VAX
U+A0EC (41196) YI SYLLABLE VA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VA
U+A0ED (41197) YI SYLLABLE VAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VAP
U+A0EE (41198) YI SYLLABLE VOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VOT
U+A0EF (41199) YI SYLLABLE VOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VOX
U+A0F0 (41200) YI SYLLABLE VO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VO
U+A0F1 (41201) YI SYLLABLE VOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VOP
U+A0F2 (41202) YI SYLLABLE VEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VEX
U+A0F3 (41203) YI SYLLABLE VEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VEP
U+A0F4 (41204) YI SYLLABLE VUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VUT
U+A0F5 (41205) YI SYLLABLE VUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VUX
U+A0F6 (41206) YI SYLLABLE VU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VU
U+A0F7 (41207) YI SYLLABLE VUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VUP
U+A0F8 (41208) YI SYLLABLE VURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VURX
U+A0F9 (41209) YI SYLLABLE VUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VUR
U+A0FA (41210) YI SYLLABLE VYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VYT
U+A0FB (41211) YI SYLLABLE VYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VYX
U+A0FC (41212) YI SYLLABLE VY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VY
U+A0FD (41213) YI SYLLABLE VYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VYP
U+A0FE (41214) YI SYLLABLE VYRX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VYRX
U+A0FF (41215) YI SYLLABLE VYR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VYR
U+A100 (41216) YI SYLLABLE DIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DIT
U+A101 (41217) YI SYLLABLE DIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DIX
U+A102 (41218) YI SYLLABLE DI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DI
U+A103 (41219) YI SYLLABLE DIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DIP
U+A104 (41220) YI SYLLABLE DIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DIEX
U+A105 (41221) YI SYLLABLE DIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DIE
U+A106 (41222) YI SYLLABLE DIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DIEP
U+A107 (41223) YI SYLLABLE DAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DAT
U+A108 (41224) YI SYLLABLE DAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DAX
U+A109 (41225) YI SYLLABLE DA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DA
U+A10A (41226) YI SYLLABLE DAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DAP
U+A10B (41227) YI SYLLABLE DUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DUOX
U+A10C (41228) YI SYLLABLE DUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DUO
U+A10D (41229) YI SYLLABLE DOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DOT
U+A10E (41230) YI SYLLABLE DOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DOX
U+A10F (41231) YI SYLLABLE DO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DO
U+A110 (41232) YI SYLLABLE DOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DOP
U+A111 (41233) YI SYLLABLE DEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DEX
U+A112 (41234) YI SYLLABLE DE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DE
U+A113 (41235) YI SYLLABLE DEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DEP
U+A114 (41236) YI SYLLABLE DUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DUT
U+A115 (41237) YI SYLLABLE DUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DUX
U+A116 (41238) YI SYLLABLE DU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DU
U+A117 (41239) YI SYLLABLE DUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DUP
U+A118 (41240) YI SYLLABLE DURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DURX
U+A119 (41241) YI SYLLABLE DUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DUR
U+A11A (41242) YI SYLLABLE TIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TIT
U+A11B (41243) YI SYLLABLE TIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TIX
U+A11C (41244) YI SYLLABLE TI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TI
U+A11D (41245) YI SYLLABLE TIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TIP
U+A11E (41246) YI SYLLABLE TIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TIEX
U+A11F (41247) YI SYLLABLE TIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TIE
U+A120 (41248) YI SYLLABLE TIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TIEP
U+A121 (41249) YI SYLLABLE TAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TAT
U+A122 (41250) YI SYLLABLE TAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TAX
U+A123 (41251) YI SYLLABLE TA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TA
U+A124 (41252) YI SYLLABLE TAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TAP
U+A125 (41253) YI SYLLABLE TUOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TUOT
U+A126 (41254) YI SYLLABLE TUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TUOX
U+A127 (41255) YI SYLLABLE TUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TUO
U+A128 (41256) YI SYLLABLE TUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TUOP
U+A129 (41257) YI SYLLABLE TOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TOT
U+A12A (41258) YI SYLLABLE TOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TOX
U+A12B (41259) YI SYLLABLE TO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TO
U+A12C (41260) YI SYLLABLE TOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TOP
U+A12D (41261) YI SYLLABLE TEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TEX
U+A12E (41262) YI SYLLABLE TE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TE
U+A12F (41263) YI SYLLABLE TEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TEP
U+A130 (41264) YI SYLLABLE TUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TUT
U+A131 (41265) YI SYLLABLE TUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TUX
U+A132 (41266) YI SYLLABLE TU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TU
U+A133 (41267) YI SYLLABLE TUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TUP
U+A134 (41268) YI SYLLABLE TURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TURX
U+A135 (41269) YI SYLLABLE TUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TUR
U+A136 (41270) YI SYLLABLE DDIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDIT
U+A137 (41271) YI SYLLABLE DDIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDIX
U+A138 (41272) YI SYLLABLE DDI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDI
U+A139 (41273) YI SYLLABLE DDIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDIP
U+A13A (41274) YI SYLLABLE DDIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDIEX
U+A13B (41275) YI SYLLABLE DDIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDIE
U+A13C (41276) YI SYLLABLE DDIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDIEP
U+A13D (41277) YI SYLLABLE DDAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDAT
U+A13E (41278) YI SYLLABLE DDAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDAX
U+A13F (41279) YI SYLLABLE DDA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDA
U+A140 (41280) YI SYLLABLE DDAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDAP
U+A141 (41281) YI SYLLABLE DDUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDUOX
U+A142 (41282) YI SYLLABLE DDUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDUO
U+A143 (41283) YI SYLLABLE DDUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDUOP
U+A144 (41284) YI SYLLABLE DDOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDOT
U+A145 (41285) YI SYLLABLE DDOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDOX
U+A146 (41286) YI SYLLABLE DDO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDO
U+A147 (41287) YI SYLLABLE DDOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDOP
U+A148 (41288) YI SYLLABLE DDEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDEX
U+A149 (41289) YI SYLLABLE DDE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDE
U+A14A (41290) YI SYLLABLE DDEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDEP
U+A14B (41291) YI SYLLABLE DDUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDUT
U+A14C (41292) YI SYLLABLE DDUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDUX
U+A14D (41293) YI SYLLABLE DDU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDU
U+A14E (41294) YI SYLLABLE DDUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDUP
U+A14F (41295) YI SYLLABLE DDURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDURX
U+A150 (41296) YI SYLLABLE DDUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDUR
U+A151 (41297) YI SYLLABLE NDIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDIT
U+A152 (41298) YI SYLLABLE NDIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDIX
U+A153 (41299) YI SYLLABLE NDI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDI
U+A154 (41300) YI SYLLABLE NDIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDIP
U+A155 (41301) YI SYLLABLE NDIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDIEX
U+A156 (41302) YI SYLLABLE NDIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDIE
U+A157 (41303) YI SYLLABLE NDAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDAT
U+A158 (41304) YI SYLLABLE NDAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDAX
U+A159 (41305) YI SYLLABLE NDA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDA
U+A15A (41306) YI SYLLABLE NDAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDAP
U+A15B (41307) YI SYLLABLE NDOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDOT
U+A15C (41308) YI SYLLABLE NDOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDOX
U+A15D (41309) YI SYLLABLE NDO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDO
U+A15E (41310) YI SYLLABLE NDOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDOP
U+A15F (41311) YI SYLLABLE NDEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDEX
U+A160 (41312) YI SYLLABLE NDE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDE
U+A161 (41313) YI SYLLABLE NDEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDEP
U+A162 (41314) YI SYLLABLE NDUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDUT
U+A163 (41315) YI SYLLABLE NDUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDUX
U+A164 (41316) YI SYLLABLE NDU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDU
U+A165 (41317) YI SYLLABLE NDUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDUP
U+A166 (41318) YI SYLLABLE NDURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDURX
U+A167 (41319) YI SYLLABLE NDUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDUR
U+A168 (41320) YI SYLLABLE HNIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNIT
U+A169 (41321) YI SYLLABLE HNIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNIX
U+A16A (41322) YI SYLLABLE HNI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNI
U+A16B (41323) YI SYLLABLE HNIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNIP
U+A16C (41324) YI SYLLABLE HNIET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNIET
U+A16D (41325) YI SYLLABLE HNIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNIEX
U+A16E (41326) YI SYLLABLE HNIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNIE
U+A16F (41327) YI SYLLABLE HNIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNIEP
U+A170 (41328) YI SYLLABLE HNAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNAT
U+A171 (41329) YI SYLLABLE HNAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNAX
U+A172 (41330) YI SYLLABLE HNA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNA
U+A173 (41331) YI SYLLABLE HNAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNAP
U+A174 (41332) YI SYLLABLE HNUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNUOX
U+A175 (41333) YI SYLLABLE HNUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNUO
U+A176 (41334) YI SYLLABLE HNOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNOT
U+A177 (41335) YI SYLLABLE HNOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNOX
U+A178 (41336) YI SYLLABLE HNOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNOP
U+A179 (41337) YI SYLLABLE HNEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNEX
U+A17A (41338) YI SYLLABLE HNE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNE
U+A17B (41339) YI SYLLABLE HNEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNEP
U+A17C (41340) YI SYLLABLE HNUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNUT
U+A17D (41341) YI SYLLABLE NIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NIT
U+A17E (41342) YI SYLLABLE NIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NIX
U+A17F (41343) YI SYLLABLE NI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NI
U+A180 (41344) YI SYLLABLE NIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NIP
U+A181 (41345) YI SYLLABLE NIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NIEX
U+A182 (41346) YI SYLLABLE NIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NIE
U+A183 (41347) YI SYLLABLE NIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NIEP
U+A184 (41348) YI SYLLABLE NAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NAX
U+A185 (41349) YI SYLLABLE NA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NA
U+A186 (41350) YI SYLLABLE NAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NAP
U+A187 (41351) YI SYLLABLE NUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NUOX
U+A188 (41352) YI SYLLABLE NUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NUO
U+A189 (41353) YI SYLLABLE NUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NUOP
U+A18A (41354) YI SYLLABLE NOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NOT
U+A18B (41355) YI SYLLABLE NOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NOX
U+A18C (41356) YI SYLLABLE NO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NO
U+A18D (41357) YI SYLLABLE NOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NOP
U+A18E (41358) YI SYLLABLE NEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NEX
U+A18F (41359) YI SYLLABLE NE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NE
U+A190 (41360) YI SYLLABLE NEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NEP
U+A191 (41361) YI SYLLABLE NUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NUT
U+A192 (41362) YI SYLLABLE NUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NUX
U+A193 (41363) YI SYLLABLE NU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NU
U+A194 (41364) YI SYLLABLE NUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NUP
U+A195 (41365) YI SYLLABLE NURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NURX
U+A196 (41366) YI SYLLABLE NUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NUR
U+A197 (41367) YI SYLLABLE HLIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLIT
U+A198 (41368) YI SYLLABLE HLIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLIX
U+A199 (41369) YI SYLLABLE HLI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLI
U+A19A (41370) YI SYLLABLE HLIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLIP
U+A19B (41371) YI SYLLABLE HLIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLIEX
U+A19C (41372) YI SYLLABLE HLIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLIE
U+A19D (41373) YI SYLLABLE HLIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLIEP
U+A19E (41374) YI SYLLABLE HLAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLAT
U+A19F (41375) YI SYLLABLE HLAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLAX
U+A1A0 (41376) YI SYLLABLE HLA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLA
U+A1A1 (41377) YI SYLLABLE HLAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLAP
U+A1A2 (41378) YI SYLLABLE HLUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLUOX
U+A1A3 (41379) YI SYLLABLE HLUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLUO
U+A1A4 (41380) YI SYLLABLE HLUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLUOP
U+A1A5 (41381) YI SYLLABLE HLOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLOX
U+A1A6 (41382) YI SYLLABLE HLO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLO
U+A1A7 (41383) YI SYLLABLE HLOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLOP
U+A1A8 (41384) YI SYLLABLE HLEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLEX
U+A1A9 (41385) YI SYLLABLE HLE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLE
U+A1AA (41386) YI SYLLABLE HLEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLEP
U+A1AB (41387) YI SYLLABLE HLUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLUT
U+A1AC (41388) YI SYLLABLE HLUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLUX
U+A1AD (41389) YI SYLLABLE HLU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLU
U+A1AE (41390) YI SYLLABLE HLUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLUP
U+A1AF (41391) YI SYLLABLE HLURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLURX
U+A1B0 (41392) YI SYLLABLE HLUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLUR
U+A1B1 (41393) YI SYLLABLE HLYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLYT
U+A1B2 (41394) YI SYLLABLE HLYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLYX
U+A1B3 (41395) YI SYLLABLE HLY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLY
U+A1B4 (41396) YI SYLLABLE HLYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLYP
U+A1B5 (41397) YI SYLLABLE HLYRX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLYRX
U+A1B6 (41398) YI SYLLABLE HLYR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLYR
U+A1B7 (41399) YI SYLLABLE LIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LIT
U+A1B8 (41400) YI SYLLABLE LIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LIX
U+A1B9 (41401) YI SYLLABLE LI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LI
U+A1BA (41402) YI SYLLABLE LIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LIP
U+A1BB (41403) YI SYLLABLE LIET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LIET
U+A1BC (41404) YI SYLLABLE LIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LIEX
U+A1BD (41405) YI SYLLABLE LIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LIE
U+A1BE (41406) YI SYLLABLE LIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LIEP
U+A1BF (41407) YI SYLLABLE LAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LAT
U+A1C0 (41408) YI SYLLABLE LAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LAX
U+A1C1 (41409) YI SYLLABLE LA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LA
U+A1C2 (41410) YI SYLLABLE LAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LAP
U+A1C3 (41411) YI SYLLABLE LUOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LUOT
U+A1C4 (41412) YI SYLLABLE LUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LUOX
U+A1C5 (41413) YI SYLLABLE LUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LUO
U+A1C6 (41414) YI SYLLABLE LUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LUOP
U+A1C7 (41415) YI SYLLABLE LOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LOT
U+A1C8 (41416) YI SYLLABLE LOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LOX
U+A1C9 (41417) YI SYLLABLE LO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LO
U+A1CA (41418) YI SYLLABLE LOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LOP
U+A1CB (41419) YI SYLLABLE LEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LEX
U+A1CC (41420) YI SYLLABLE LE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LE
U+A1CD (41421) YI SYLLABLE LEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LEP
U+A1CE (41422) YI SYLLABLE LUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LUT
U+A1CF (41423) YI SYLLABLE LUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LUX
U+A1D0 (41424) YI SYLLABLE LU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LU
U+A1D1 (41425) YI SYLLABLE LUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LUP
U+A1D2 (41426) YI SYLLABLE LURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LURX
U+A1D3 (41427) YI SYLLABLE LUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LUR
U+A1D4 (41428) YI SYLLABLE LYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LYT
U+A1D5 (41429) YI SYLLABLE LYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LYX
U+A1D6 (41430) YI SYLLABLE LY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LY
U+A1D7 (41431) YI SYLLABLE LYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LYP
U+A1D8 (41432) YI SYLLABLE LYRX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LYRX
U+A1D9 (41433) YI SYLLABLE LYR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LYR
U+A1DA (41434) YI SYLLABLE GIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GIT
U+A1DB (41435) YI SYLLABLE GIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GIX
U+A1DC (41436) YI SYLLABLE GI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GI
U+A1DD (41437) YI SYLLABLE GIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GIP
U+A1DE (41438) YI SYLLABLE GIET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GIET
U+A1DF (41439) YI SYLLABLE GIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GIEX
U+A1E0 (41440) YI SYLLABLE GIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GIE
U+A1E1 (41441) YI SYLLABLE GIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GIEP
U+A1E2 (41442) YI SYLLABLE GAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GAT
U+A1E3 (41443) YI SYLLABLE GAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GAX
U+A1E4 (41444) YI SYLLABLE GA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GA
U+A1E5 (41445) YI SYLLABLE GAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GAP
U+A1E6 (41446) YI SYLLABLE GUOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GUOT
U+A1E7 (41447) YI SYLLABLE GUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GUOX
U+A1E8 (41448) YI SYLLABLE GUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GUO
U+A1E9 (41449) YI SYLLABLE GUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GUOP
U+A1EA (41450) YI SYLLABLE GOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GOT
U+A1EB (41451) YI SYLLABLE GOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GOX
U+A1EC (41452) YI SYLLABLE GO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GO
U+A1ED (41453) YI SYLLABLE GOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GOP
U+A1EE (41454) YI SYLLABLE GET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GET
U+A1EF (41455) YI SYLLABLE GEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GEX
U+A1F0 (41456) YI SYLLABLE GE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GE
U+A1F1 (41457) YI SYLLABLE GEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GEP
U+A1F2 (41458) YI SYLLABLE GUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GUT
U+A1F3 (41459) YI SYLLABLE GUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GUX
U+A1F4 (41460) YI SYLLABLE GU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GU
U+A1F5 (41461) YI SYLLABLE GUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GUP
U+A1F6 (41462) YI SYLLABLE GURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GURX
U+A1F7 (41463) YI SYLLABLE GUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GUR
U+A1F8 (41464) YI SYLLABLE KIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KIT
U+A1F9 (41465) YI SYLLABLE KIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KIX
U+A1FA (41466) YI SYLLABLE KI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KI
U+A1FB (41467) YI SYLLABLE KIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KIP
U+A1FC (41468) YI SYLLABLE KIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KIEX
U+A1FD (41469) YI SYLLABLE KIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KIE
U+A1FE (41470) YI SYLLABLE KIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KIEP
U+A1FF (41471) YI SYLLABLE KAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KAT
U+A200 (41472) YI SYLLABLE KAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KAX
U+A201 (41473) YI SYLLABLE KA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KA
U+A202 (41474) YI SYLLABLE KAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KAP
U+A203 (41475) YI SYLLABLE KUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KUOX
U+A204 (41476) YI SYLLABLE KUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KUO
U+A205 (41477) YI SYLLABLE KUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KUOP
U+A206 (41478) YI SYLLABLE KOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KOT
U+A207 (41479) YI SYLLABLE KOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KOX
U+A208 (41480) YI SYLLABLE KO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KO
U+A209 (41481) YI SYLLABLE KOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KOP
U+A20A (41482) YI SYLLABLE KET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KET
U+A20B (41483) YI SYLLABLE KEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KEX
U+A20C (41484) YI SYLLABLE KE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KE
U+A20D (41485) YI SYLLABLE KEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KEP
U+A20E (41486) YI SYLLABLE KUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KUT
U+A20F (41487) YI SYLLABLE KUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KUX
U+A210 (41488) YI SYLLABLE KU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KU
U+A211 (41489) YI SYLLABLE KUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KUP
U+A212 (41490) YI SYLLABLE KURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KURX
U+A213 (41491) YI SYLLABLE KUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KUR
U+A214 (41492) YI SYLLABLE GGIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGIT
U+A215 (41493) YI SYLLABLE GGIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGIX
U+A216 (41494) YI SYLLABLE GGI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGI
U+A217 (41495) YI SYLLABLE GGIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGIEX
U+A218 (41496) YI SYLLABLE GGIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGIE
U+A219 (41497) YI SYLLABLE GGIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGIEP
U+A21A (41498) YI SYLLABLE GGAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGAT
U+A21B (41499) YI SYLLABLE GGAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGAX
U+A21C (41500) YI SYLLABLE GGA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGA
U+A21D (41501) YI SYLLABLE GGAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGAP
U+A21E (41502) YI SYLLABLE GGUOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGUOT
U+A21F (41503) YI SYLLABLE GGUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGUOX
U+A220 (41504) YI SYLLABLE GGUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGUO
U+A221 (41505) YI SYLLABLE GGUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGUOP
U+A222 (41506) YI SYLLABLE GGOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGOT
U+A223 (41507) YI SYLLABLE GGOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGOX
U+A224 (41508) YI SYLLABLE GGO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGO
U+A225 (41509) YI SYLLABLE GGOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGOP
U+A226 (41510) YI SYLLABLE GGET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGET
U+A227 (41511) YI SYLLABLE GGEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGEX
U+A228 (41512) YI SYLLABLE GGE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGE
U+A229 (41513) YI SYLLABLE GGEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGEP
U+A22A (41514) YI SYLLABLE GGUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGUT
U+A22B (41515) YI SYLLABLE GGUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGUX
U+A22C (41516) YI SYLLABLE GGU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGU
U+A22D (41517) YI SYLLABLE GGUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGUP
U+A22E (41518) YI SYLLABLE GGURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGURX
U+A22F (41519) YI SYLLABLE GGUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGUR
U+A230 (41520) YI SYLLABLE MGIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGIEX
U+A231 (41521) YI SYLLABLE MGIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGIE
U+A232 (41522) YI SYLLABLE MGAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGAT
U+A233 (41523) YI SYLLABLE MGAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGAX
U+A234 (41524) YI SYLLABLE MGA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGA
U+A235 (41525) YI SYLLABLE MGAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGAP
U+A236 (41526) YI SYLLABLE MGUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGUOX
U+A237 (41527) YI SYLLABLE MGUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGUO
U+A238 (41528) YI SYLLABLE MGUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGUOP
U+A239 (41529) YI SYLLABLE MGOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGOT
U+A23A (41530) YI SYLLABLE MGOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGOX
U+A23B (41531) YI SYLLABLE MGO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGO
U+A23C (41532) YI SYLLABLE MGOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGOP
U+A23D (41533) YI SYLLABLE MGEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGEX
U+A23E (41534) YI SYLLABLE MGE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGE
U+A23F (41535) YI SYLLABLE MGEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGEP
U+A240 (41536) YI SYLLABLE MGUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGUT
U+A241 (41537) YI SYLLABLE MGUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGUX
U+A242 (41538) YI SYLLABLE MGU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGU
U+A243 (41539) YI SYLLABLE MGUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGUP
U+A244 (41540) YI SYLLABLE MGURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGURX
U+A245 (41541) YI SYLLABLE MGUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGUR
U+A246 (41542) YI SYLLABLE HXIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXIT
U+A247 (41543) YI SYLLABLE HXIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXIX
U+A248 (41544) YI SYLLABLE HXI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXI
U+A249 (41545) YI SYLLABLE HXIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXIP
U+A24A (41546) YI SYLLABLE HXIET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXIET
U+A24B (41547) YI SYLLABLE HXIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXIEX
U+A24C (41548) YI SYLLABLE HXIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXIE
U+A24D (41549) YI SYLLABLE HXIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXIEP
U+A24E (41550) YI SYLLABLE HXAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXAT
U+A24F (41551) YI SYLLABLE HXAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXAX
U+A250 (41552) YI SYLLABLE HXA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXA
U+A251 (41553) YI SYLLABLE HXAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXAP
U+A252 (41554) YI SYLLABLE HXUOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXUOT
U+A253 (41555) YI SYLLABLE HXUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXUOX
U+A254 (41556) YI SYLLABLE HXUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXUO
U+A255 (41557) YI SYLLABLE HXUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXUOP
U+A256 (41558) YI SYLLABLE HXOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXOT
U+A257 (41559) YI SYLLABLE HXOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXOX
U+A258 (41560) YI SYLLABLE HXO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXO
U+A259 (41561) YI SYLLABLE HXOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXOP
U+A25A (41562) YI SYLLABLE HXEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXEX
U+A25B (41563) YI SYLLABLE HXE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXE
U+A25C (41564) YI SYLLABLE HXEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXEP
U+A25D (41565) YI SYLLABLE NGIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGIEX
U+A25E (41566) YI SYLLABLE NGIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGIE
U+A25F (41567) YI SYLLABLE NGIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGIEP
U+A260 (41568) YI SYLLABLE NGAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGAT
U+A261 (41569) YI SYLLABLE NGAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGAX
U+A262 (41570) YI SYLLABLE NGA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGA
U+A263 (41571) YI SYLLABLE NGAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGAP
U+A264 (41572) YI SYLLABLE NGUOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGUOT
U+A265 (41573) YI SYLLABLE NGUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGUOX
U+A266 (41574) YI SYLLABLE NGUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGUO
U+A267 (41575) YI SYLLABLE NGOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGOT
U+A268 (41576) YI SYLLABLE NGOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGOX
U+A269 (41577) YI SYLLABLE NGO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGO
U+A26A (41578) YI SYLLABLE NGOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGOP
U+A26B (41579) YI SYLLABLE NGEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGEX
U+A26C (41580) YI SYLLABLE NGE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGE
U+A26D (41581) YI SYLLABLE NGEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGEP
U+A26E (41582) YI SYLLABLE HIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HIT
U+A26F (41583) YI SYLLABLE HIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HIEX
U+A270 (41584) YI SYLLABLE HIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HIE
U+A271 (41585) YI SYLLABLE HAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HAT
U+A272 (41586) YI SYLLABLE HAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HAX
U+A273 (41587) YI SYLLABLE HA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HA
U+A274 (41588) YI SYLLABLE HAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HAP
U+A275 (41589) YI SYLLABLE HUOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HUOT
U+A276 (41590) YI SYLLABLE HUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HUOX
U+A277 (41591) YI SYLLABLE HUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HUO
U+A278 (41592) YI SYLLABLE HUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HUOP
U+A279 (41593) YI SYLLABLE HOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HOT
U+A27A (41594) YI SYLLABLE HOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HOX
U+A27B (41595) YI SYLLABLE HO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HO
U+A27C (41596) YI SYLLABLE HOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HOP
U+A27D (41597) YI SYLLABLE HEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HEX
U+A27E (41598) YI SYLLABLE HE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HE
U+A27F (41599) YI SYLLABLE HEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HEP
U+A280 (41600) YI SYLLABLE WAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WAT
U+A281 (41601) YI SYLLABLE WAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WAX
U+A282 (41602) YI SYLLABLE WA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WA
U+A283 (41603) YI SYLLABLE WAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WAP
U+A284 (41604) YI SYLLABLE WUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WUOX
U+A285 (41605) YI SYLLABLE WUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WUO
U+A286 (41606) YI SYLLABLE WUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WUOP
U+A287 (41607) YI SYLLABLE WOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WOX
U+A288 (41608) YI SYLLABLE WO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WO
U+A289 (41609) YI SYLLABLE WOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WOP
U+A28A (41610) YI SYLLABLE WEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WEX
U+A28B (41611) YI SYLLABLE WE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WE
U+A28C (41612) YI SYLLABLE WEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WEP
U+A28D (41613) YI SYLLABLE ZIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZIT
U+A28E (41614) YI SYLLABLE ZIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZIX
U+A28F (41615) YI SYLLABLE ZI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZI
U+A290 (41616) YI SYLLABLE ZIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZIP
U+A291 (41617) YI SYLLABLE ZIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZIEX
U+A292 (41618) YI SYLLABLE ZIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZIE
U+A293 (41619) YI SYLLABLE ZIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZIEP
U+A294 (41620) YI SYLLABLE ZAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZAT
U+A295 (41621) YI SYLLABLE ZAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZAX
U+A296 (41622) YI SYLLABLE ZA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZA
U+A297 (41623) YI SYLLABLE ZAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZAP
U+A298 (41624) YI SYLLABLE ZUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZUOX
U+A299 (41625) YI SYLLABLE ZUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZUO
U+A29A (41626) YI SYLLABLE ZUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZUOP
U+A29B (41627) YI SYLLABLE ZOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZOT
U+A29C (41628) YI SYLLABLE ZOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZOX
U+A29D (41629) YI SYLLABLE ZO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZO
U+A29E (41630) YI SYLLABLE ZOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZOP
U+A29F (41631) YI SYLLABLE ZEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZEX
U+A2A0 (41632) YI SYLLABLE ZE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZE
U+A2A1 (41633) YI SYLLABLE ZEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZEP
U+A2A2 (41634) YI SYLLABLE ZUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZUT
U+A2A3 (41635) YI SYLLABLE ZUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZUX
U+A2A4 (41636) YI SYLLABLE ZU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZU
U+A2A5 (41637) YI SYLLABLE ZUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZUP
U+A2A6 (41638) YI SYLLABLE ZURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZURX
U+A2A7 (41639) YI SYLLABLE ZUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZUR
U+A2A8 (41640) YI SYLLABLE ZYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZYT
U+A2A9 (41641) YI SYLLABLE ZYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZYX
U+A2AA (41642) YI SYLLABLE ZY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZY
U+A2AB (41643) YI SYLLABLE ZYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZYP
U+A2AC (41644) YI SYLLABLE ZYRX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZYRX
U+A2AD (41645) YI SYLLABLE ZYR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZYR
U+A2AE (41646) YI SYLLABLE CIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CIT
U+A2AF (41647) YI SYLLABLE CIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CIX
U+A2B0 (41648) YI SYLLABLE CI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CI
U+A2B1 (41649) YI SYLLABLE CIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CIP
U+A2B2 (41650) YI SYLLABLE CIET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CIET
U+A2B3 (41651) YI SYLLABLE CIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CIEX
U+A2B4 (41652) YI SYLLABLE CIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CIE
U+A2B5 (41653) YI SYLLABLE CIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CIEP
U+A2B6 (41654) YI SYLLABLE CAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CAT
U+A2B7 (41655) YI SYLLABLE CAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CAX
U+A2B8 (41656) YI SYLLABLE CA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CA
U+A2B9 (41657) YI SYLLABLE CAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CAP
U+A2BA (41658) YI SYLLABLE CUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CUOX
U+A2BB (41659) YI SYLLABLE CUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CUO
U+A2BC (41660) YI SYLLABLE CUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CUOP
U+A2BD (41661) YI SYLLABLE COT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE COT
U+A2BE (41662) YI SYLLABLE COX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE COX
U+A2BF (41663) YI SYLLABLE CO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CO
U+A2C0 (41664) YI SYLLABLE COP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE COP
U+A2C1 (41665) YI SYLLABLE CEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CEX
U+A2C2 (41666) YI SYLLABLE CE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CE
U+A2C3 (41667) YI SYLLABLE CEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CEP
U+A2C4 (41668) YI SYLLABLE CUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CUT
U+A2C5 (41669) YI SYLLABLE CUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CUX
U+A2C6 (41670) YI SYLLABLE CU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CU
U+A2C7 (41671) YI SYLLABLE CUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CUP
U+A2C8 (41672) YI SYLLABLE CURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CURX
U+A2C9 (41673) YI SYLLABLE CUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CUR
U+A2CA (41674) YI SYLLABLE CYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CYT
U+A2CB (41675) YI SYLLABLE CYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CYX
U+A2CC (41676) YI SYLLABLE CY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CY
U+A2CD (41677) YI SYLLABLE CYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CYP
U+A2CE (41678) YI SYLLABLE CYRX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CYRX
U+A2CF (41679) YI SYLLABLE CYR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CYR
U+A2D0 (41680) YI SYLLABLE ZZIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZIT
U+A2D1 (41681) YI SYLLABLE ZZIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZIX
U+A2D2 (41682) YI SYLLABLE ZZI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZI
U+A2D3 (41683) YI SYLLABLE ZZIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZIP
U+A2D4 (41684) YI SYLLABLE ZZIET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZIET
U+A2D5 (41685) YI SYLLABLE ZZIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZIEX
U+A2D6 (41686) YI SYLLABLE ZZIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZIE
U+A2D7 (41687) YI SYLLABLE ZZIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZIEP
U+A2D8 (41688) YI SYLLABLE ZZAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZAT
U+A2D9 (41689) YI SYLLABLE ZZAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZAX
U+A2DA (41690) YI SYLLABLE ZZA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZA
U+A2DB (41691) YI SYLLABLE ZZAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZAP
U+A2DC (41692) YI SYLLABLE ZZOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZOX
U+A2DD (41693) YI SYLLABLE ZZO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZO
U+A2DE (41694) YI SYLLABLE ZZOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZOP
U+A2DF (41695) YI SYLLABLE ZZEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZEX
U+A2E0 (41696) YI SYLLABLE ZZE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZE
U+A2E1 (41697) YI SYLLABLE ZZEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZEP
U+A2E2 (41698) YI SYLLABLE ZZUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZUX
U+A2E3 (41699) YI SYLLABLE ZZU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZU
U+A2E4 (41700) YI SYLLABLE ZZUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZUP
U+A2E5 (41701) YI SYLLABLE ZZURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZURX
U+A2E6 (41702) YI SYLLABLE ZZUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZUR
U+A2E7 (41703) YI SYLLABLE ZZYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZYT
U+A2E8 (41704) YI SYLLABLE ZZYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZYX
U+A2E9 (41705) YI SYLLABLE ZZY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZY
U+A2EA (41706) YI SYLLABLE ZZYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZYP
U+A2EB (41707) YI SYLLABLE ZZYRX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZYRX
U+A2EC (41708) YI SYLLABLE ZZYR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZYR
U+A2ED (41709) YI SYLLABLE NZIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZIT
U+A2EE (41710) YI SYLLABLE NZIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZIX
U+A2EF (41711) YI SYLLABLE NZI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZI
U+A2F0 (41712) YI SYLLABLE NZIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZIP
U+A2F1 (41713) YI SYLLABLE NZIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZIEX
U+A2F2 (41714) YI SYLLABLE NZIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZIE
U+A2F3 (41715) YI SYLLABLE NZIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZIEP
U+A2F4 (41716) YI SYLLABLE NZAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZAT
U+A2F5 (41717) YI SYLLABLE NZAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZAX
U+A2F6 (41718) YI SYLLABLE NZA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZA
U+A2F7 (41719) YI SYLLABLE NZAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZAP
U+A2F8 (41720) YI SYLLABLE NZUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZUOX
U+A2F9 (41721) YI SYLLABLE NZUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZUO
U+A2FA (41722) YI SYLLABLE NZOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZOX
U+A2FB (41723) YI SYLLABLE NZOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZOP
U+A2FC (41724) YI SYLLABLE NZEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZEX
U+A2FD (41725) YI SYLLABLE NZE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZE
U+A2FE (41726) YI SYLLABLE NZUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZUX
U+A2FF (41727) YI SYLLABLE NZU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZU
U+A300 (41728) YI SYLLABLE NZUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZUP
U+A301 (41729) YI SYLLABLE NZURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZURX
U+A302 (41730) YI SYLLABLE NZUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZUR
U+A303 (41731) YI SYLLABLE NZYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZYT
U+A304 (41732) YI SYLLABLE NZYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZYX
U+A305 (41733) YI SYLLABLE NZY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZY
U+A306 (41734) YI SYLLABLE NZYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZYP
U+A307 (41735) YI SYLLABLE NZYRX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZYRX
U+A308 (41736) YI SYLLABLE NZYR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZYR
U+A309 (41737) YI SYLLABLE SIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SIT
U+A30A (41738) YI SYLLABLE SIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SIX
U+A30B (41739) YI SYLLABLE SI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SI
U+A30C (41740) YI SYLLABLE SIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SIP
U+A30D (41741) YI SYLLABLE SIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SIEX
U+A30E (41742) YI SYLLABLE SIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SIE
U+A30F (41743) YI SYLLABLE SIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SIEP
U+A310 (41744) YI SYLLABLE SAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SAT
U+A311 (41745) YI SYLLABLE SAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SAX
U+A312 (41746) YI SYLLABLE SA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SA
U+A313 (41747) YI SYLLABLE SAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SAP
U+A314 (41748) YI SYLLABLE SUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SUOX
U+A315 (41749) YI SYLLABLE SUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SUO
U+A316 (41750) YI SYLLABLE SUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SUOP
U+A317 (41751) YI SYLLABLE SOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SOT
U+A318 (41752) YI SYLLABLE SOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SOX
U+A319 (41753) YI SYLLABLE SO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SO
U+A31A (41754) YI SYLLABLE SOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SOP
U+A31B (41755) YI SYLLABLE SEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SEX
U+A31C (41756) YI SYLLABLE SE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SE
U+A31D (41757) YI SYLLABLE SEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SEP
U+A31E (41758) YI SYLLABLE SUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SUT
U+A31F (41759) YI SYLLABLE SUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SUX
U+A320 (41760) YI SYLLABLE SU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SU
U+A321 (41761) YI SYLLABLE SUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SUP
U+A322 (41762) YI SYLLABLE SURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SURX
U+A323 (41763) YI SYLLABLE SUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SUR
U+A324 (41764) YI SYLLABLE SYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SYT
U+A325 (41765) YI SYLLABLE SYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SYX
U+A326 (41766) YI SYLLABLE SY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SY
U+A327 (41767) YI SYLLABLE SYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SYP
U+A328 (41768) YI SYLLABLE SYRX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SYRX
U+A329 (41769) YI SYLLABLE SYR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SYR
U+A32A (41770) YI SYLLABLE SSIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSIT
U+A32B (41771) YI SYLLABLE SSIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSIX
U+A32C (41772) YI SYLLABLE SSI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSI
U+A32D (41773) YI SYLLABLE SSIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSIP
U+A32E (41774) YI SYLLABLE SSIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSIEX
U+A32F (41775) YI SYLLABLE SSIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSIE
U+A330 (41776) YI SYLLABLE SSIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSIEP
U+A331 (41777) YI SYLLABLE SSAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSAT
U+A332 (41778) YI SYLLABLE SSAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSAX
U+A333 (41779) YI SYLLABLE SSA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSA
U+A334 (41780) YI SYLLABLE SSAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSAP
U+A335 (41781) YI SYLLABLE SSOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSOT
U+A336 (41782) YI SYLLABLE SSOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSOX
U+A337 (41783) YI SYLLABLE SSO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSO
U+A338 (41784) YI SYLLABLE SSOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSOP
U+A339 (41785) YI SYLLABLE SSEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSEX
U+A33A (41786) YI SYLLABLE SSE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSE
U+A33B (41787) YI SYLLABLE SSEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSEP
U+A33C (41788) YI SYLLABLE SSUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSUT
U+A33D (41789) YI SYLLABLE SSUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSUX
U+A33E (41790) YI SYLLABLE SSU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSU
U+A33F (41791) YI SYLLABLE SSUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSUP
U+A340 (41792) YI SYLLABLE SSYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSYT
U+A341 (41793) YI SYLLABLE SSYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSYX
U+A342 (41794) YI SYLLABLE SSY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSY
U+A343 (41795) YI SYLLABLE SSYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSYP
U+A344 (41796) YI SYLLABLE SSYRX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSYRX
U+A345 (41797) YI SYLLABLE SSYR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSYR
U+A346 (41798) YI SYLLABLE ZHAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHAT
U+A347 (41799) YI SYLLABLE ZHAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHAX
U+A348 (41800) YI SYLLABLE ZHA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHA
U+A349 (41801) YI SYLLABLE ZHAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHAP
U+A34A (41802) YI SYLLABLE ZHUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHUOX
U+A34B (41803) YI SYLLABLE ZHUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHUO
U+A34C (41804) YI SYLLABLE ZHUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHUOP
U+A34D (41805) YI SYLLABLE ZHOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHOT
U+A34E (41806) YI SYLLABLE ZHOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHOX
U+A34F (41807) YI SYLLABLE ZHO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHO
U+A350 (41808) YI SYLLABLE ZHOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHOP
U+A351 (41809) YI SYLLABLE ZHET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHET
U+A352 (41810) YI SYLLABLE ZHEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHEX
U+A353 (41811) YI SYLLABLE ZHE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHE
U+A354 (41812) YI SYLLABLE ZHEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHEP
U+A355 (41813) YI SYLLABLE ZHUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHUT
U+A356 (41814) YI SYLLABLE ZHUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHUX
U+A357 (41815) YI SYLLABLE ZHU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHU
U+A358 (41816) YI SYLLABLE ZHUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHUP
U+A359 (41817) YI SYLLABLE ZHURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHURX
U+A35A (41818) YI SYLLABLE ZHUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHUR
U+A35B (41819) YI SYLLABLE ZHYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHYT
U+A35C (41820) YI SYLLABLE ZHYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHYX
U+A35D (41821) YI SYLLABLE ZHY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHY
U+A35E (41822) YI SYLLABLE ZHYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHYP
U+A35F (41823) YI SYLLABLE ZHYRX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHYRX
U+A360 (41824) YI SYLLABLE ZHYR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHYR
U+A361 (41825) YI SYLLABLE CHAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHAT
U+A362 (41826) YI SYLLABLE CHAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHAX
U+A363 (41827) YI SYLLABLE CHA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHA
U+A364 (41828) YI SYLLABLE CHAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHAP
U+A365 (41829) YI SYLLABLE CHUOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHUOT
U+A366 (41830) YI SYLLABLE CHUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHUOX
U+A367 (41831) YI SYLLABLE CHUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHUO
U+A368 (41832) YI SYLLABLE CHUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHUOP
U+A369 (41833) YI SYLLABLE CHOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHOT
U+A36A (41834) YI SYLLABLE CHOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHOX
U+A36B (41835) YI SYLLABLE CHO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHO
U+A36C (41836) YI SYLLABLE CHOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHOP
U+A36D (41837) YI SYLLABLE CHET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHET
U+A36E (41838) YI SYLLABLE CHEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHEX
U+A36F (41839) YI SYLLABLE CHE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHE
U+A370 (41840) YI SYLLABLE CHEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHEP
U+A371 (41841) YI SYLLABLE CHUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHUX
U+A372 (41842) YI SYLLABLE CHU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHU
U+A373 (41843) YI SYLLABLE CHUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHUP
U+A374 (41844) YI SYLLABLE CHURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHURX
U+A375 (41845) YI SYLLABLE CHUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHUR
U+A376 (41846) YI SYLLABLE CHYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHYT
U+A377 (41847) YI SYLLABLE CHYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHYX
U+A378 (41848) YI SYLLABLE CHY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHY
U+A379 (41849) YI SYLLABLE CHYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHYP
U+A37A (41850) YI SYLLABLE CHYRX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHYRX
U+A37B (41851) YI SYLLABLE CHYR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHYR
U+A37C (41852) YI SYLLABLE RRAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRAX
U+A37D (41853) YI SYLLABLE RRA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRA
U+A37E (41854) YI SYLLABLE RRUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRUOX
U+A37F (41855) YI SYLLABLE RRUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRUO
U+A380 (41856) YI SYLLABLE RROT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RROT
U+A381 (41857) YI SYLLABLE RROX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RROX
U+A382 (41858) YI SYLLABLE RRO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRO
U+A383 (41859) YI SYLLABLE RROP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RROP
U+A384 (41860) YI SYLLABLE RRET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRET
U+A385 (41861) YI SYLLABLE RREX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RREX
U+A386 (41862) YI SYLLABLE RRE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRE
U+A387 (41863) YI SYLLABLE RREP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RREP
U+A388 (41864) YI SYLLABLE RRUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRUT
U+A389 (41865) YI SYLLABLE RRUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRUX
U+A38A (41866) YI SYLLABLE RRU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRU
U+A38B (41867) YI SYLLABLE RRUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRUP
U+A38C (41868) YI SYLLABLE RRURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRURX
U+A38D (41869) YI SYLLABLE RRUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRUR
U+A38E (41870) YI SYLLABLE RRYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRYT
U+A38F (41871) YI SYLLABLE RRYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRYX
U+A390 (41872) YI SYLLABLE RRY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRY
U+A391 (41873) YI SYLLABLE RRYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRYP
U+A392 (41874) YI SYLLABLE RRYRX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRYRX
U+A393 (41875) YI SYLLABLE RRYR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRYR
U+A394 (41876) YI SYLLABLE NRAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRAT
U+A395 (41877) YI SYLLABLE NRAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRAX
U+A396 (41878) YI SYLLABLE NRA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRA
U+A397 (41879) YI SYLLABLE NRAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRAP
U+A398 (41880) YI SYLLABLE NROX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NROX
U+A399 (41881) YI SYLLABLE NRO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRO
U+A39A (41882) YI SYLLABLE NROP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NROP
U+A39B (41883) YI SYLLABLE NRET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRET
U+A39C (41884) YI SYLLABLE NREX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NREX
U+A39D (41885) YI SYLLABLE NRE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRE
U+A39E (41886) YI SYLLABLE NREP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NREP
U+A39F (41887) YI SYLLABLE NRUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRUT
U+A3A0 (41888) YI SYLLABLE NRUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRUX
U+A3A1 (41889) YI SYLLABLE NRU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRU
U+A3A2 (41890) YI SYLLABLE NRUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRUP
U+A3A3 (41891) YI SYLLABLE NRURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRURX
U+A3A4 (41892) YI SYLLABLE NRUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRUR
U+A3A5 (41893) YI SYLLABLE NRYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRYT
U+A3A6 (41894) YI SYLLABLE NRYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRYX
U+A3A7 (41895) YI SYLLABLE NRY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRY
U+A3A8 (41896) YI SYLLABLE NRYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRYP
U+A3A9 (41897) YI SYLLABLE NRYRX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRYRX
U+A3AA (41898) YI SYLLABLE NRYR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRYR
U+A3AB (41899) YI SYLLABLE SHAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHAT
U+A3AC (41900) YI SYLLABLE SHAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHAX
U+A3AD (41901) YI SYLLABLE SHA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHA
U+A3AE (41902) YI SYLLABLE SHAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHAP
U+A3AF (41903) YI SYLLABLE SHUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHUOX
U+A3B0 (41904) YI SYLLABLE SHUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHUO
U+A3B1 (41905) YI SYLLABLE SHUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHUOP
U+A3B2 (41906) YI SYLLABLE SHOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHOT
U+A3B3 (41907) YI SYLLABLE SHOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHOX
U+A3B4 (41908) YI SYLLABLE SHO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHO
U+A3B5 (41909) YI SYLLABLE SHOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHOP
U+A3B6 (41910) YI SYLLABLE SHET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHET
U+A3B7 (41911) YI SYLLABLE SHEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHEX
U+A3B8 (41912) YI SYLLABLE SHE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHE
U+A3B9 (41913) YI SYLLABLE SHEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHEP
U+A3BA (41914) YI SYLLABLE SHUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHUT
U+A3BB (41915) YI SYLLABLE SHUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHUX
U+A3BC (41916) YI SYLLABLE SHU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHU
U+A3BD (41917) YI SYLLABLE SHUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHUP
U+A3BE (41918) YI SYLLABLE SHURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHURX
U+A3BF (41919) YI SYLLABLE SHUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHUR
U+A3C0 (41920) YI SYLLABLE SHYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHYT
U+A3C1 (41921) YI SYLLABLE SHYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHYX
U+A3C2 (41922) YI SYLLABLE SHY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHY
U+A3C3 (41923) YI SYLLABLE SHYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHYP
U+A3C4 (41924) YI SYLLABLE SHYRX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHYRX
U+A3C5 (41925) YI SYLLABLE SHYR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHYR
U+A3C6 (41926) YI SYLLABLE RAT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RAT
U+A3C7 (41927) YI SYLLABLE RAX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RAX
U+A3C8 (41928) YI SYLLABLE RA.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RA
U+A3C9 (41929) YI SYLLABLE RAP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RAP
U+A3CA (41930) YI SYLLABLE RUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RUOX
U+A3CB (41931) YI SYLLABLE RUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RUO
U+A3CC (41932) YI SYLLABLE RUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RUOP
U+A3CD (41933) YI SYLLABLE ROT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ROT
U+A3CE (41934) YI SYLLABLE ROX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ROX
U+A3CF (41935) YI SYLLABLE RO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RO
U+A3D0 (41936) YI SYLLABLE ROP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ROP
U+A3D1 (41937) YI SYLLABLE REX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE REX
U+A3D2 (41938) YI SYLLABLE RE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RE
U+A3D3 (41939) YI SYLLABLE REP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE REP
U+A3D4 (41940) YI SYLLABLE RUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RUT
U+A3D5 (41941) YI SYLLABLE RUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RUX
U+A3D6 (41942) YI SYLLABLE RU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RU
U+A3D7 (41943) YI SYLLABLE RUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RUP
U+A3D8 (41944) YI SYLLABLE RURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RURX
U+A3D9 (41945) YI SYLLABLE RUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RUR
U+A3DA (41946) YI SYLLABLE RYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RYT
U+A3DB (41947) YI SYLLABLE RYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RYX
U+A3DC (41948) YI SYLLABLE RY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RY
U+A3DD (41949) YI SYLLABLE RYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RYP
U+A3DE (41950) YI SYLLABLE RYRX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RYRX
U+A3DF (41951) YI SYLLABLE RYR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RYR
U+A3E0 (41952) YI SYLLABLE JIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JIT
U+A3E1 (41953) YI SYLLABLE JIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JIX
U+A3E2 (41954) YI SYLLABLE JI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JI
U+A3E3 (41955) YI SYLLABLE JIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JIP
U+A3E4 (41956) YI SYLLABLE JIET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JIET
U+A3E5 (41957) YI SYLLABLE JIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JIEX
U+A3E6 (41958) YI SYLLABLE JIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JIE
U+A3E7 (41959) YI SYLLABLE JIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JIEP
U+A3E8 (41960) YI SYLLABLE JUOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JUOT
U+A3E9 (41961) YI SYLLABLE JUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JUOX
U+A3EA (41962) YI SYLLABLE JUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JUO
U+A3EB (41963) YI SYLLABLE JUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JUOP
U+A3EC (41964) YI SYLLABLE JOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JOT
U+A3ED (41965) YI SYLLABLE JOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JOX
U+A3EE (41966) YI SYLLABLE JO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JO
U+A3EF (41967) YI SYLLABLE JOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JOP
U+A3F0 (41968) YI SYLLABLE JUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JUT
U+A3F1 (41969) YI SYLLABLE JUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JUX
U+A3F2 (41970) YI SYLLABLE JU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JU
U+A3F3 (41971) YI SYLLABLE JUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JUP
U+A3F4 (41972) YI SYLLABLE JURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JURX
U+A3F5 (41973) YI SYLLABLE JUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JUR
U+A3F6 (41974) YI SYLLABLE JYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JYT
U+A3F7 (41975) YI SYLLABLE JYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JYX
U+A3F8 (41976) YI SYLLABLE JY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JY
U+A3F9 (41977) YI SYLLABLE JYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JYP
U+A3FA (41978) YI SYLLABLE JYRX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JYRX
U+A3FB (41979) YI SYLLABLE JYR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JYR
U+A3FC (41980) YI SYLLABLE QIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QIT
U+A3FD (41981) YI SYLLABLE QIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QIX
U+A3FE (41982) YI SYLLABLE QI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QI
U+A3FF (41983) YI SYLLABLE QIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QIP
U+A400 (41984) YI SYLLABLE QIET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QIET
U+A401 (41985) YI SYLLABLE QIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QIEX
U+A402 (41986) YI SYLLABLE QIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QIE
U+A403 (41987) YI SYLLABLE QIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QIEP
U+A404 (41988) YI SYLLABLE QUOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QUOT
U+A405 (41989) YI SYLLABLE QUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QUOX
U+A406 (41990) YI SYLLABLE QUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QUO
U+A407 (41991) YI SYLLABLE QUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QUOP
U+A408 (41992) YI SYLLABLE QOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QOT
U+A409 (41993) YI SYLLABLE QOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QOX
U+A40A (41994) YI SYLLABLE QO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QO
U+A40B (41995) YI SYLLABLE QOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QOP
U+A40C (41996) YI SYLLABLE QUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QUT
U+A40D (41997) YI SYLLABLE QUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QUX
U+A40E (41998) YI SYLLABLE QU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QU
U+A40F (41999) YI SYLLABLE QUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QUP
U+A410 (42000) YI SYLLABLE QURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QURX
U+A411 (42001) YI SYLLABLE QUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QUR
U+A412 (42002) YI SYLLABLE QYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QYT
U+A413 (42003) YI SYLLABLE QYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QYX
U+A414 (42004) YI SYLLABLE QY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QY
U+A415 (42005) YI SYLLABLE QYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QYP
U+A416 (42006) YI SYLLABLE QYRX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QYRX
U+A417 (42007) YI SYLLABLE QYR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QYR
U+A418 (42008) YI SYLLABLE JJIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJIT
U+A419 (42009) YI SYLLABLE JJIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJIX
U+A41A (42010) YI SYLLABLE JJI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJI
U+A41B (42011) YI SYLLABLE JJIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJIP
U+A41C (42012) YI SYLLABLE JJIET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJIET
U+A41D (42013) YI SYLLABLE JJIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJIEX
U+A41E (42014) YI SYLLABLE JJIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJIE
U+A41F (42015) YI SYLLABLE JJIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJIEP
U+A420 (42016) YI SYLLABLE JJUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJUOX
U+A421 (42017) YI SYLLABLE JJUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJUO
U+A422 (42018) YI SYLLABLE JJUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJUOP
U+A423 (42019) YI SYLLABLE JJOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJOT
U+A424 (42020) YI SYLLABLE JJOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJOX
U+A425 (42021) YI SYLLABLE JJO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJO
U+A426 (42022) YI SYLLABLE JJOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJOP
U+A427 (42023) YI SYLLABLE JJUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJUT
U+A428 (42024) YI SYLLABLE JJUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJUX
U+A429 (42025) YI SYLLABLE JJU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJU
U+A42A (42026) YI SYLLABLE JJUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJUP
U+A42B (42027) YI SYLLABLE JJURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJURX
U+A42C (42028) YI SYLLABLE JJUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJUR
U+A42D (42029) YI SYLLABLE JJYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJYT
U+A42E (42030) YI SYLLABLE JJYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJYX
U+A42F (42031) YI SYLLABLE JJY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJY
U+A430 (42032) YI SYLLABLE JJYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJYP
U+A431 (42033) YI SYLLABLE NJIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJIT
U+A432 (42034) YI SYLLABLE NJIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJIX
U+A433 (42035) YI SYLLABLE NJI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJI
U+A434 (42036) YI SYLLABLE NJIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJIP
U+A435 (42037) YI SYLLABLE NJIET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJIET
U+A436 (42038) YI SYLLABLE NJIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJIEX
U+A437 (42039) YI SYLLABLE NJIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJIE
U+A438 (42040) YI SYLLABLE NJIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJIEP
U+A439 (42041) YI SYLLABLE NJUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJUOX
U+A43A (42042) YI SYLLABLE NJUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJUO
U+A43B (42043) YI SYLLABLE NJOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJOT
U+A43C (42044) YI SYLLABLE NJOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJOX
U+A43D (42045) YI SYLLABLE NJO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJO
U+A43E (42046) YI SYLLABLE NJOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJOP
U+A43F (42047) YI SYLLABLE NJUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJUX
U+A440 (42048) YI SYLLABLE NJU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJU
U+A441 (42049) YI SYLLABLE NJUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJUP
U+A442 (42050) YI SYLLABLE NJURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJURX
U+A443 (42051) YI SYLLABLE NJUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJUR
U+A444 (42052) YI SYLLABLE NJYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJYT
U+A445 (42053) YI SYLLABLE NJYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJYX
U+A446 (42054) YI SYLLABLE NJY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJY
U+A447 (42055) YI SYLLABLE NJYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJYP
U+A448 (42056) YI SYLLABLE NJYRX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJYRX
U+A449 (42057) YI SYLLABLE NJYR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJYR
U+A44A (42058) YI SYLLABLE NYIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NYIT
U+A44B (42059) YI SYLLABLE NYIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NYIX
U+A44C (42060) YI SYLLABLE NYI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NYI
U+A44D (42061) YI SYLLABLE NYIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NYIP
U+A44E (42062) YI SYLLABLE NYIET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NYIET
U+A44F (42063) YI SYLLABLE NYIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NYIEX
U+A450 (42064) YI SYLLABLE NYIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NYIE
U+A451 (42065) YI SYLLABLE NYIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NYIEP
U+A452 (42066) YI SYLLABLE NYUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NYUOX
U+A453 (42067) YI SYLLABLE NYUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NYUO
U+A454 (42068) YI SYLLABLE NYUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NYUOP
U+A455 (42069) YI SYLLABLE NYOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NYOT
U+A456 (42070) YI SYLLABLE NYOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NYOX
U+A457 (42071) YI SYLLABLE NYO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NYO
U+A458 (42072) YI SYLLABLE NYOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NYOP
U+A459 (42073) YI SYLLABLE NYUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NYUT
U+A45A (42074) YI SYLLABLE NYUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NYUX
U+A45B (42075) YI SYLLABLE NYU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NYU
U+A45C (42076) YI SYLLABLE NYUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NYUP
U+A45D (42077) YI SYLLABLE XIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE XIT
U+A45E (42078) YI SYLLABLE XIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE XIX
U+A45F (42079) YI SYLLABLE XI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE XI
U+A460 (42080) YI SYLLABLE XIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE XIP
U+A461 (42081) YI SYLLABLE XIET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE XIET
U+A462 (42082) YI SYLLABLE XIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE XIEX
U+A463 (42083) YI SYLLABLE XIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE XIE
U+A464 (42084) YI SYLLABLE XIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE XIEP
U+A465 (42085) YI SYLLABLE XUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE XUOX
U+A466 (42086) YI SYLLABLE XUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE XUO
U+A467 (42087) YI SYLLABLE XOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE XOT
U+A468 (42088) YI SYLLABLE XOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE XOX
U+A469 (42089) YI SYLLABLE XO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE XO
U+A46A (42090) YI SYLLABLE XOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE XOP
U+A46B (42091) YI SYLLABLE XYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE XYT
U+A46C (42092) YI SYLLABLE XYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE XYX
U+A46D (42093) YI SYLLABLE XY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE XY
U+A46E (42094) YI SYLLABLE XYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE XYP
U+A46F (42095) YI SYLLABLE XYRX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE XYRX
U+A470 (42096) YI SYLLABLE XYR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE XYR
U+A471 (42097) YI SYLLABLE YIT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YIT
U+A472 (42098) YI SYLLABLE YIX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YIX
U+A473 (42099) YI SYLLABLE YI.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YI
U+A474 (42100) YI SYLLABLE YIP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YIP
U+A475 (42101) YI SYLLABLE YIET.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YIET
U+A476 (42102) YI SYLLABLE YIEX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YIEX
U+A477 (42103) YI SYLLABLE YIE.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YIE
U+A478 (42104) YI SYLLABLE YIEP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YIEP
U+A479 (42105) YI SYLLABLE YUOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YUOT
U+A47A (42106) YI SYLLABLE YUOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YUOX
U+A47B (42107) YI SYLLABLE YUO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YUO
U+A47C (42108) YI SYLLABLE YUOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YUOP
U+A47D (42109) YI SYLLABLE YOT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YOT
U+A47E (42110) YI SYLLABLE YOX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YOX
U+A47F (42111) YI SYLLABLE YO.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YO
U+A480 (42112) YI SYLLABLE YOP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YOP
U+A481 (42113) YI SYLLABLE YUT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YUT
U+A482 (42114) YI SYLLABLE YUX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YUX
U+A483 (42115) YI SYLLABLE YU.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YU
U+A484 (42116) YI SYLLABLE YUP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YUP
U+A485 (42117) YI SYLLABLE YURX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YURX
U+A486 (42118) YI SYLLABLE YUR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YUR
U+A487 (42119) YI SYLLABLE YYT.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YYT
U+A488 (42120) YI SYLLABLE YYX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YYX
U+A489 (42121) YI SYLLABLE YY.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YY
U+A48A (42122) YI SYLLABLE YYP.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YYP
U+A48B (42123) YI SYLLABLE YYRX.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YYRX
U+A48C (42124) YI SYLLABLE YYR.svg Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE YYR