Tiếng AnhSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Manila

  1. Thủ đô Filipinas.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)