Tiếng Việt trung cổSửa đổi

Động từSửa đổi

ꞗĕào

  1. Vào.
    nuót ꞗĕào᷄ – nuốt vào

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi