Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Thành ngữSửa đổi

韜光養晦

  1. Thao quang dưỡng hối.