• Phiên âm Hán-Việt: tùy
  • Nghĩa: 1) tùy theo; 2) nhà Tùy
  • Số nét: 14